Co je Equine Touch

Equine Touch je jemná masážní technika vyvinutá speciálně pro koně a jejich majitele.

 

Jedná se o velmi šetrnou techniku, která se zaměřuje  na měkké tkáně, tedy svaly a jejich úponové šlachy, a zejména pak povázku. Povázka patří do skupiny pojivových tkání a jak již samotný název napovídá, pojí a spojuje všechny ostatni  části těla od kůže na povrchu až ke kostem a vnitřním  orgánům. Povázkou rovněž vedou a prostupují nervy a cévy. Je tedy důležitým médiem, které jako pavučina protkává celé tÄ›lo.

 

Equine Touch svým speciálním pohybem protahuje mÄ›kkou tkáň (a povázku) a stimuluje nervová zakončení ve svalech a kůži. Pohyby se provádí na pÅ™esnÄ› stanovených místech na tÄ›le. Jedná se vÄ›tšinou o akupunkturní body, spouštÄ›cí body (tzv. trigger body) nebo oblasti, které jsou zvláštÄ› namáhané a kde dochází k Äastému poškození tkání. Equine Touch tak působí jak lokálnÄ›, tedy v místÄ› aplikace pohybu, tak i celkovÄ›, a to právÄ› stimulací energetických drah a autoimunního nervového systému.

 

V místÄ› provedení pohybu dochází k aktivaci množství receptorů, které informují mozek napÅ™íklad o naší pozici tÄ›la, prostÅ™edí a také bolesti. Ve svalech, zkrácených následkem zranÄ›ní nebo nadmÄ›rné námahy, jsou aktivovány receptory, které vysílají signály bolesti, na než reaguje mozek stresem, zmÄ›nou chování a pohybu, což může mít za následek další zkrácení tkánÄ› a novou bolest. Tím, že ovlivníme napÄ›tí ve svalu, respektive jeho uvolnÄ›ním pomocí speciálního pohybu ET, tento „začarovaný kruh“ pÅ™erušíme a můžeme tak tÄ›lu napomoci zklidnit se a navrátit do pÅ™irozené rovnováhy.

 

Zkrácená mÄ›kká tkáň ovlivňuje rovněž krevní systém. Jelikož cévy vedou povázkou, nebo ji prostupují v místÄ›, kde vstupují do svalu, zkrácení povázky a zvýšené napÄ›tí může negativnÄ› ovlivnit prokrvení svalu a také lymfatickou drenáž. Následkem zvýšeného tlaku na tenké stÄ›ny krevních a lymfatických cévek může dojít k jejich stlačení. Krev jimi pak nemůže Å™ádnÄ› proudit, což má za následek jak redukci zásobení svalu živinami a kyslíkem, tak také zhoršený odvod zplodin svalového metabolismu, což může být zdrojem výrazné bolesti. UvolnÄ›ní povázky a svalu tak může pÅ™ispÄ›t k normalizaci stavu.

Pokud je ET pohyb veden pÅ™es meridiány a jednotlivé akupunkturní body, dochází ke stimulaci energetických drah a harmonizaci toku energie v tÄ›le, což má pozitivní vliv na funkci tÄ›la i jednotlivých orgánů na celkové úrovni.

rio 1
Equine Touch pracuje na celostní úrovni /pracuje s celým tÄ›lem.

Celé tÄ›lo je nejprve ošetÅ™eno sérií pohybů. Teprve po zhodnocení stavu mÄ›kkých tkání a reakcí konÄ› pÅ™istupujeme k ošetÅ™ení specifických oblastí, kde jsme zaznamenali odchylky od normálu. OšetÅ™ení celého tÄ›la je nesmírnÄ› důležité. Již velmi brzy po zranÄ›ní nebo namožení pÅ™estávají být totiž problémy jednotlivých částí tÄ›la problémy lokálními. KonÄ› se velmi rychle pÅ™izpůsobí nové situaci a začnou okamžitÄ› kompenzovat, čímž se snaÅ¾í “maskovat” primární zranÄ›ní, aby se nestali koÅ™istí predátora, jak je ve volné pÅ™írodÄ› běžné. Své tÄ›lo proto začnou  používat jinak, než by mÄ›li – zkrátí krok, pÅ™enesou váhu na jinou část tÄ›la, zapojí jiné svaly. Zpočátku to jde, ale jakmile vyčerpají všechny kompenzační mechanismy, začnou být zmÄ›ny patrnÄ›jší – viditelné kulhání, zmÄ›na výkonnosti a chování (samozÅ™ejmÄ› k horšímu). ZmÄ›ny jsou pak již markantní na celém tÄ›le, a tak původní, možná malý problém, pÅ™erůstá do celkového a celotÄ›lového chaosu.

Z výše uvedeného pÅ™íkladu je tedy zÅ™ejmé, že pokud kůň viditelnÄ› kulhá nebo zaznamenáte-li zmÄ›nu ve výkonnosti, bývá už pozdÄ›, protože již vÄ›tšinou došlo k postižení více svalů, více částí tÄ›la. Technika Equine Touch umožňuje odhalit problémy ještÄ› v jejich začátcích, kdy jsou ještÄ› malé a lépe Å™ešitelné.2

Jak? Prací s mÄ›kkou tkání – ta totiž nikdy nelže! PrávÄ› palpací svalů a povázky lze najít místa, která vykazují zvýšené napÄ›tí svalů nebo povázky, odlišnou teplotu nebo jsou bolestivá. Pokud se nám podaÅ™í tyto zmÄ›ny zastavit, respektive uvolnÄ›ním svalů a zlepšením krevní a lymfatické cirkulace navrátit sval a povázku do normálu, můžeme celý degenerativní proces zastavit již v samotném začátku. Equine Touch tak může být i preventivní technikou, která pomáhá udržet dobré zdraví. Mnoho velkých problémů totiž začíná jako malé “bolístky” vzniklé po tréninku, zvýšené námaze nebo následkem nedostatečné regenerace a rehabilitace po zranÄ›ní. A tyto malé každodenní „bolístky“, které velmi často ujdou naší pozornosti, se postupnÄ› hromadí, až jednoduše pÅ™erostou ve velký problém.

 

Pohyb Equine Touch je velmi jemný, cílem je stimulace daného místa, pÅ™ičemž ovšem nesmí dojít ke spuštÄ›ní obranného reflexu, pÅ™i kterém se mÄ›kká tkáň zkracuje a zvyšuje se její napÄ›tí. OšetÅ™ení je pÅ™íjemné a vyvolává celkovou relaxaci, která je také důležitá pro celostní účinek techniky. Relaxace je totiž nezbytná k nastolení hojivých procesů. PÅ™i stresu (a to jak psychickém, tak i fyzickém, který pÅ™ináší bolest) se aktivuje sympatický nervový systém a tÄ›lo vylučuje mnoho látek, které jej pÅ™ipraví pro “boj nebo útÄ›k”. Hojivý proces je naopak podporován parasympatickým autonomním systémem, který se spouští ve spánky nebo ve stavu uvolnÄ›ní.

 

Je mnoho teorií a ‘dohadů’ o tom, jak Equine Touch funguje. VÄ›tšina tÄ›chto teorií je založená na výsledcích a zkušenostech nabytých pÅ™i práci s koňmi s podobnými problémy. Vzhledem k tomu, že mají naši studenti nejrůznÄ›jší vzdÄ›lání, využívají i jiné techniky a terapie a každý z nich má tedy svůj individuální pÅ™ístup (východní / západní / lékaÅ™ský), povzbuzujeme je, aby si vytváÅ™eli své vlastní teorie.

Účelem ani zámÄ›rem Equine Touch není v žádném pÅ™ípadÄ› jakkoli nahrazovat veterinární péči. Nejedná se o terapii, ale holistické chápání konÄ›, které skvÄ›le doplňuje klasickou medicínu, stejnÄ› jako tÅ™eba chiropraxi, homeopatii atd. a vlastní koňský léčebný systém. Systém je založen na nÄ›kolika základních pravidlech a byl navržen tak, aby si jej dokázal osvojit a následnÄ› praktikovat milovník koní každého vÄ›ku a jezdeckých schopností (i neschopností) a mohl tak vÄ›novat „svému koni dar“.